Smart Administration  

Přejdi na

Smart Administration  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Efektivní tvorba a implementace vládních strategií v oblasti eGovernment

Název projektu:
Efektivní tvorba a implementace vládních strategií v oblasti eGovernment
 
Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/27.00002
 
Hlavní cíle projektu:
Cílem projektu je posílit institucionální kapacitu veřejné správy v oblasti vládních strategií se zaměřením na rozvoj elektronické veřejné správy (eGovernment) a zejména nastavit a v reálném prostředí otestovat možnosti tvorby a koordinované implementace těchto politik.
 
Zavádění elektronických systémů a digitalizace agend směřuje k racionalizaci a zefektivnění výkonu veřejné správy jako celku. Enormně rychlý rozvoj informačních a komunikačních technologií umožňuje využít doposud nerealizovatelné postupy v komunikaci občana s veřejnou správou. eGovernment představuje zásadní výzvu v oblasti kooordinace a řízení změny způsobu fungování jednotlivých veřejných institucí.
 
Projekt rovněž vytváří podmínky pro působení Hlavního architekta eGovernmentu v České republice. Hlavní architekt je klíčovým nositelem koncepce rozvoje eGovernmentu a odpovídá za zřetelnou formulaci klíčových záměrů a strategických cílů v oblasti rozvoje elektronické veřejné správy, stanovování a prosazování nezbytných technologických standardů a obsahovou koordinaci zásadních projektů směřujících k naplnění cílů koncepce eGovernment.
 
Cílová skupina:
Správní úřady, organizační složky státu, zaměstnanci těchto úřadů a organizace a organizační složky zřizované/řízené těmito úřady a jejich zaměstnanci
 
Předmětem projektu jsou následující aktivity:
Klíčová aktivita 01 – Řízení a administrace projektu
Klíčová aktivita 02 – Analytické a dílčí konceptorské práce
Tato aktivita má charakter podpory činnosti Hlavního architekta eGovernmentu, který musí k efektivnímu výkonu disponovat značnou analytickou kapacitou. V první řadě jde o analýzy sloužící jako podkladové materiály při formulaci strategických a koncepčních dokumentů. Analytické práce pokrývají široké spektrum oblastí od detailních technologických zhodnocení výchozího stavu dané problematiky až po posouzení realizovatelnosti navrhovaných řešení a cílů.
 
Klíčová aktivita 03 – Tvorba, rozvoj a implementace strategií v oblasti eGovernment
Tato aktivita zahrnuje identifikaci politických priorit v oblasti rozvoje elektronické veřejné správy, jejich konsolidaci ve vztahu k disponibilním technologickým a finančním prostředkům a jejich transpozici do podoby reálné a konzistentní strategie. Na základě schválené základní koncepce je pak Hlavní architekt zodpovědný za přenos nosné koncepce do sektorových strategií a akčních plánů stanovujících specifické cíle pro jednotlivé oblasti, stejně jako za průběžnou aktualizaci a monitoring celé koncepce.
 
Klíčová aktivita 04 – Garantování konzistence připravovaných projektů s celkovou koncepcí eGovernment
Hlavní architekt vyhodnocuje, jakým způsobem se projekty připravované gestory jednotlivých oblastí veřejné správy podílejí na naplňování cílů celkové koncepce. Formálně (skrze vydávání stanovisek) se Hlavní architekt vyjadřuje k realizovatelnosti připravovaného řešení s ohledem na celkovou koncepci, jeho logickou a technologickou konzistenci s cíly a stavem rozvoje elektronické veřejné správy jako celku.
 
Klíčová aktivita 05 – Návrh udržitelnosti systému koordinace budoucího rozvoje eGovernment
Projekt průběžně vyhodnocuje a zaznamenává, jaké postupy jsou vhodné pro dosahování požadovaných výsledků ve specifickém prostředí české veřejné správy. Na základě zjištěných poznatků a reálných empirických zkušeností získaných v průběhu celého projektu následně tým Hlavního architekta ve spolupráci s externím subjektem se zkušenostmi v dané oblasti navrhuje dlouhodobě udržitelný způsob rozvoje eGovernmentu s potenciálním přesahem do systému tvorby a implementace vládních strategií obecně.
 
Klíčová aktivita 06 – Koordinace architektur „kmenových projektů“ eGovernmentu
Strategická dimenze nezbytně determinuje budoucí projekty pouze do určité míry. Zajištění konzistence eGovernment jako celku si však u definovaných projektů infrastrukturního charakteru žádá úzkou koordinaci přímo na úrovni realizace jednotlivých projektů. Hlavní architekt proto identifikuje "kmenové projekty" eGovernmentu a společně se svým týmem se přímo podílí na navrhování a koordinaci architektonických prací těchto projektů.

vytisknout  e-mailem