Smart Administration  

Přejdi na

Smart Administration  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Instituce SA

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo vnitra (MV) je ze zákona ústředním orgánem státní správy pro oblast elektronického podpisu, oblast informačních systémů veřejné správy. MV plní koordinační úlohu pro informační a komunikační technologie.

  • Dle UV 197/2007 vláda schvaluje základní cíle Strategie a ukládá MV koordinovat činnosti vyplývající z realizace Strategie
  • Dle UV 757/2007 má MV koordinovat realizaci strategických projektů strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby.
  • UV 536/2008 vláda schvaluje seznam strategických projektů pro čerpání prostředků ze SF EU a ukládá ministru vnitra koordinovat jejich realizaci.
  • UV 854/2008 vláda schvaluje Kritéria pro hodnocení projektových záměrů a ukládá MV mimo jiné:

c) stanovit závazné postupy pro koordinaci ICT projektů Smart Administration

d) zřídit a provozovat pro potřeby realizace projektů Smart Administration Programovou kancelář pro koordinaci projektů Smart Administration(dále jen „programová kancelář“),

e) zajistit technologickou provázanost realizovaných projektů Smart Administration; za tímto účelem zřídit a provozovat útvar Hlavního architekta eGovernment,

f) zajistit pravidelnou informovanost předsedy vlády o realizaci projektů Smart Administration prostřednictvím programové kanceláře, a to pravidelně jednou měsíčně,

  • UV 1/2011 vláda schvaluje Strategii vlády v boji proti korupci na období 2011 a 2012 a ukládá MV zajistit soulad realizace Smart Administration s digitální agendou

 Přehled usnesení vlády ke Smart Administration (23,02 KB)


Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra

Ministerstvo vnitra je zprostředkujícím subjektem pro 2 z 26 operačních programů. MV a především jeho odbor strukturální fondů (OSF) vyhlašuje výzvy, vybírá a hodnotí projekty a v průběhu realizace je dále kontroluje. Věnuje se i potenciálním žadatelům, konzultuje s nimi jejich projektové záměry a pomáhá při přípravě žádostí pomocí seminářů, on-line poradny a dalších pomocných nástrojů, především na webu.

WEBOVÉ STRÁNKY OSF

Rada vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost při Úřadu vlády ČR (RVKIS):

Je odborným poradním orgánem vlády pro oblast informační společnosti, který má plnit koordinační roli místo zrušeného ministerstva informatiky a poskytovat vládě vědomostní základnu zejména pro její rozhodování v koncepčních otázkách rozvoje informační společnosti tak, aby bylo dosaženo větší provázanosti a koordinace resortních a národních projektů.

Dle UV 183/2012 byly změnou statutu RVKIS pravomoci pro koordinaci Smart Administration převedeny z Grémia pro regulační reformu a efektivní veřejnou správu převedeny na Radu vlády pro informační společnost a konkurenceschopnost.

WEBOVÉ STRÁNKY RVKIS
Usnesení RVKIS č. 1 (pdf, 135 kB)

Ministerstvo pro místní rozvoj

Je řídícím orgánem Integrovaného operačního programu, který financuje infrastrukturní projekty Smart Administration z oblasti podpory 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě, 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě a 3.4. Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik. Zároveň je národním orgánem pro koordinaci.

WEBOVÉ STRÁNKY IOP
Informace o IOP na webu Odboru strukturálních fondů

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Je řídícím orgánem Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ), který financuje tzv. měkké projekty Smart Administration z oblasti podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy.

WEBOVÉ STRÁNKY OPLZZ
Informace o OPLZZ na webu Odboru strukturálních fondů

 

vytisknout  e-mailem