Smart Administration  

Přejdi na

Smart Administration  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nastavení podmínek pro hodnocení přínosů z implementace PK v území, včetně kritérií pro zajištění benchmarkingu v oblasti projektového řízení

V rámci projektu „ Nastavení podmínek pro hodnocení přínosů z implementace PK v území, včetně kritérií pro zajištění benchmarkingu v oblasti projektového řízení“ bylo v první fázi provedeno online dotazníkové šetření mezi projektovými kancelářemi nebo organizačními složkami s touto věcnou příslušností na všech úrovních veřejné správy. Druhou fází projektu bylo detailní asistované hodnocení provedené u vybraných organizací. Realizace projektu probíhala v říjnu a listopadu 2011.
 
Cílem bylo zjistit jednak základní údaje identifikující příslušnou kancelář, dále pak informace kvantitativního a kvalitativního charakteru týkající se provozu samotné projektové kanceláře. Dotazníkové šetření kvalitativní části bylo navrženo dle metodiky P3M3®, čímž byla jednak zajištěna srovnatelnost výsledků (benchmarking) jednotlivých projektových kancelářích, jednak bylo možné tyto výstupy použít jako odrazový můstek v části, kdy se provádělo detailnější asistované hodnocení vybraných projektových kanceláří.
 

Metodika

V rámci projektu byla navržena metodika pro podrobnou analýzu procesů vykonávaných v projektových kancelářích, která byla následně realizována v asistovaných hodnoceních. Základem je metodika P3M3®, konkrétně jeden její modul určený pro hodnocení právě projektových kanceláří (PjM3 - Model zralosti projektového řízení).
Systematický přístup metodiky P3M3 dává organizacím příležitost nejen zjistit stávající dovednosti, tedy identifikovat, v jakém stavu se nachází procesy řízení projektu, programu či portfolia, ale rovněž identifikovat kroky potřebné ke zlepšení ve vybraných prioritních oblastech. Metodika P3M3 tak procesu změny a zlepšování dává jasný kontrolovaný strukturovaný a řízený rámec. Organizace systematicky pracující s touto metodikou prokazatelně poskytují kvalitnější služby efektivnějším způsobem, v případě veřejných organizací tak tyto organizace lépe nakládají s penězi daňových poplatníků.

Dotazníkové šetření

Jedním z hlavních cílů dotazníkového šetření bylo zjištění souhrnných aktuálních informací o projektových kancelářích v organizacích státní správy. V rámci přípravy dotazníkového šetření byl kladen důraz na oslovení takových organizací, kde je indikace existence projektové kanceláře nebo kde lze existenci projektové kanceláře předpokládat. I přes takto koncipovanou přípravu seznamu respondentů se objevily organizace, které v současné době nemají zřízenou projektovou kancelář či její ekvivalent.

Celkem vyplnilo dotazník či telefonicky nebo emailem předalo informaci o stavu stávajících procesů v oblasti projektového řízení 54 ze 128 oslovených organizací, čímž bylo dosaženo návratnosti 42%. Dotazníkového průzkumu se zúčastnili zástupci všech úrovní státní správy a to jak ministerstva, tak i vyšší územní samosprávní celky, obce nebo státní podniky a příspěvkové organizace.


Asistovaná hodnocení

Tato metodika byla v praxi ověřována na vybraném vzorku projektových kanceláří a v průběhu realizace projektu dále zpřesňována. V pilotním režimu byla pro projektovou kancelář Ministerstva vnitra rovněž zpracována tzv. „cestovní mapa“, ve které jsou identifikovány oblasti pro zlepšení a za pomoci navržené metodiky navržena konkrétní opatření na dosažení zlepšení. Tento plán dále obsahuje rámcový časový harmonogram vedoucí k naplnění doporučených cílů a hrubý odhad nákladů na realizaci navrhovaných opatření.

Na základě definovaných kritérií byly vybrány a asistované hodnocení bylo provedeno, za laskavé spolupráce jejich zástupců, v projektových kancelářích těchto organizací:
 •  Ministerstvo vnitra
 •  Ministerstvo pro místní rozvoj
 •  Ministerstvo zahraničních věcí
 •  Ministerstvo spravedlnosti
 •  Magistrát hl. m. Prahy
 •  Kraj Vysočina
 •  Ústecký kraj
 •  Město Příbram
 •  Město Dobříš
 •  Město Český Krumlov
 •  Město Přerov
 •  Město Zlín
 •  CENIA

Závěr

Asistované hodnocení prokázalo robustnost navrhované metodiky. Kromě již výše zmíněných předností se prokázalo, že metodiku lze rovněž flexibilně přizpůsobovat v závislosti na podmínkách asistovaného hodnocení.
Metodika také prokázala, že je vhodná zejména na posouzení procesů projektového řízení v celé organizaci, ale také rovněž obstála v situacích, kdy byla aplikována na organizační složky, které byly jen částečně věcně příslušné v dané organizaci pro oblast projektového řízení.

 
Závěrečná zpráva ke stažení zde.
 

vytisknout  e-mailem